arriba.se — böcker

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för
nya millenniet

Astrologiska förutsägelser om 2000-talet

av


Köp boken här:
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.


BokusAdLibris
Avsnitt ur boken
ASTROLOGISKA SAMBAND

Medan astronomi är läran om hur universum ser ut och fungerar i strikt naturvetenskaplig mening, handlar astrologi om samband mellan stjärnhimlen och människors liv. Vår tids astronomer vill i de allra flesta fall avfärda att ett sådant samband alls skulle föreligga — och det ska genast bekännas att man får leta efter oomtvistliga bevis på något sådant. Å andra sidan letas det så lagom energiskt eller uppriktigt — av såväl astronomer som astrologer.

     Dessa två yrken var under den största delen av vår historia ett och detsamma. Astronomiska studier utfördes av astrologer — eller om man hellre vill uttrycka det omvänt. Fordom var det sak samma. Det var också så att de mäktiga som betalade för dylik forskning oftast visade större intresse för astrologiska utsagor om deras rikens och egna personers öden, än för kunskap om planeternas banor och fysiska egenskaper. Det innebar inte att astronomerna blott motvilligt serverade sina mecenater astrologiska förutsägelser, många av historiens stora stjärnskådare var själva djupt övertygade om astrologins betydelse och intresserade av att tränga djupare in i den, alltså passionerade även som stjärntydare. å andra sidan har det genom dessa årtusenden också alltid funnits tvivlare, vilka betraktat astrologin som ren skrock och inget annat.

     Lika kluvet är det alltjämt.

(-----)


ASTROLOGINS TIDSÅLDRAR

TECKEN — STARTÅR — NYCKELORD
Skytten — 19540 f.Kr. — nomader, folkvandringar
Skorpionen — 17380 f.Kr. — magi, mytologi
Vågen — 15220 f.Kr. — lagar
Jungfrun — 13060 f.Kr. — redskap
Lejonet — 10900 f.Kr. — hövdingar, härskare
Kräftan — 8740 f.Kr. — bosättning
Tvillingarna — 6580 f.Kr. — språk
Oxen — 4320 f.Kr. — åkerbruk
Väduren — 2160 f.Kr. — krig, erövring
Fiskarna — 1 — religion, sökande
Vattumannen — 2160 — vetenskap
Stenbocken — 4320 — utbyggnad, teknologi
Skytten — 6580 — rymdfart, expansion


(-----)


Fiskarnas tidsålder

Fiskarnas tidsålder, 1-2160, är trons epok, dominerad av kristendomen. De första 700 åren var rörliga, letande efter den bästa religionen och stadfästande den. Mellan 700- och 1400-tal rådde den etablerade, oomstridda religionen i närmast diktatorisk form. Från 1400-talet kom stridigheter mellan religionerna och mellan doktriner inom var och en av dem. De slåss om herravälde och berättigande, så att de i princip riskerar att bli varandras död, allihop — de traditionella religionerna såväl som nya påfund, samt många andra doktriner med krav på lydnad och blind tro. Religionen stiger fram som tillvarons kärna och mening, dominerande både vardag och helg. Dess budskap är underkastelse och underdånighet för människor, medan gudomen är upphöjd, onåbar och i grunden obegriplig — väsensskild från jordiskt och mänskligt. Lydnad inför det gudomliga understryks, ritualerna blir fler och ska utföras oftare, inte mycket i livet ska ske utan den religiösa närvaron. Tro är nyckeln, att veta är blasfemiskt att ens hoppas på.


Vattumannens tidsålder

Vattumannens tidsålder, 2160-4320, är vetenskapens segertåg över världen. Det begynte så vitt vi idag kan se redan med vad man kallar den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet, men då var i realiteten det religiösa samhället alltjämt starkast.

Aquarius, Vattumannen.
     Under Vattumannens tidsålder blir de första dryga 700 åren en reaktion på trossatser och livsåskådningar bildade runt obevisbara, obekräftade teser och föreställningar från föregående tidsålders religioner och andra dogmer — i stället startar ett sökande efter så pass stora sanningar att de kan vara fundament för både en vetenskaplig världsordning och en världsbild för människor att rätta sina liv efter.

     De följande 700 åren råder denna världsordning och fördjupas, omfattande kunskap om vår värld och dess villkor blir tillgänglig, men också bestämmande för vad människor uppmuntras att tänka. Det blir, på sitt sätt, en likriktning av mänskligt tänkande, om än aldrig så långtgående och fascinerande.

     De sista 700 åren kommer nya vetenskapliga revolutioner, med helt andra paradigm och principer, för att slåss om herraväldet och om definitionerna — likaså återkräver människor rätten att tänka fritt, fabulera och fantisera utan relation till etablerade sanningar. I religionen ersätts tron av vetande — sanningen, den kosmiskt storslagna, är det gudomligas verkliga natur. Därmed blir guden en och densamma — knappast av mänsklig gestalt, om ens en gestalt alls, ej heller ett väsen av särskild, från det världsliga skild dignitet. Världsalltet är ett, sammanhållet och enhetligt — allting finns inom det och följer dess lagbundna spår. En sådan religion har förstås svårt att acceptera avvikelser och alternativ.(-----)


VÄRLDSHOROSKOPET

Världshoroskopet

Omvälvning: Pluto

Pluto på 11° Skytten och alldeles i början på tredje huset visar på kraftfulla, långtgående och oanade omvälvningar vad gäller dels allt som har med kommunikation att göra, dels även umgänge, vänskap och grundläggande skolgång. Detta är en mycket intressant punkt i horoskopet. En genomgripande förändring har — med solen som motor — ägt rum sådär sedan 1800-talets slut och kommer att fortsätta under det nya millenniet, men Pluto visar att det är nu de riktigt stora, dramatiska förändringarna sätter igång — nyordningar, omvälvningar som öppnar så gott som nya världar, raserar gamla murar så att perspektiven blir helt förändrade. Språk modifieras, får nya former och tillämpningsområden, samfärdsel och samtal tar helt nya vägar.

     Omställningarna är förstås krävande, ibland dramatiska, alltid överväldigande. Gammalt slängs på sophögen, nytt kräver snabb anpassning, hur annorlunda det än är. Med andra ord: vi tycker att allt med kommunikation har utvecklats lavinartat, men från och med år 2000 kommer det att hända riktigt revolutionerande ting. Det handlar mer om hur långt man når, vilka avstånd som överbryggs och vad nytt som blir kommunicerat, än själva apparaturen för det. Befintliga nätverk tas i bruk på sätt som ingen väntat sig, vilket får konsekvenser som ingen föreställt sig. Konstruktionsarbetet och den tekniska utbyggnaden av dessa nätverk är vad solen längre fram i huset står för, och dess position gentemot Plutos visar att den mestadels ligger efter — i efterhand skyndas infrastrukturen fram, så att den någorlunda ska lyckas möta det ökade användandet.

Pluto      Denna klappjakt, dessa drastiska förändringar i hur människor förhåller sig till varandra, är stimulerande för ascendentens principiella och förnuftsmässiga ståndpunkt, eftersom kommunikationen handlar så mycket om logisk trafik, om utbyte av tankar och åsikter — en väldig, ständig diskussion i det offentliga rummet, för att inte säga i själva etern. Det är också dessa gigantiska omvälvningar inom kommunikationsområdet som ger förnyade och förstärkta möjligheter för den demokratiska ordning ascendenten hela tiden förespråkar. Kanske kommer röstandet att förenklas så till den grad att det kan ske hur ofta som helst, om vilka små detaljerade sakfrågor som helst — ungefär som om opinionsundersökningar blev beslutande omröstningar. Vi är i så fall redan åtminstone några steg gångna i den riktningen.

     Man kommer nog snart helt enkelt att definiera om den demokratiska idén från den representativa principen, där valda ombud ska tänka självständigt, till vad vi kan kalla den gallupska, där folkmeningen efterfrågas ideligen och får avgöra. Det är i alla fall vad man i de offentliga attityderna kommer att hävda att man gör — hur det sedan egentligen går till i maktens korridorer är en annan sak, men skenet behöver upprätthållas och ställer därför vissa krav på procedurerna.

     Pluto inspireras i dessa tredje husets omvälvningar av sextilen till Uranus i Vattumannen och femte huset, som också ascendenten är aspekterad till med en trigon.(-----)


SVERIGEHOROSKOPET

Äventyr i arbetslivet

Nu kommer turen till Merkurius, som har tre aspekter till millenniehoroskopet. Planeten beskriver en svensk iver att ge sig i kast med nya arbetsuppgifter, så snart man lärt sig att behärska de gamla och kan dem utan och innan — trots att det är just då som de stora framgångarna inom arbetsliv och produktion kommer. Det tycks bli för lätt då. Kanske också att konjunktionen Jupiter-Mars, tidigare nämnd, slår till genom att göra klart att nu kan vi det här, nu är det dags att söka nya erfarenheter. Följden blir att Sveriges arbetsmarknad prövar nya, vingliga vägar, just när de gamla börjar ge utdelning — en kostsam egenskap, i sanning, men också en som garanterar fortsatt utveckling och fortlöpande framsteg.

     Denna otåligt sökande Merkurius har en trigon till månen, vilket betyder att här uttrycks en djupt liggande längtan i själva nationalkaraktären — törsten efter det okända, det ännu outforskade, fastän det också skrämmer lite granna. Om vi bara känner att vi är på väg mot nya äventyr och upplevelser, då får det gärna kosta. Och kostar gör det — framför allt genom att de stora exportinkomster uteblir, som kunde bli följden av ett större tålamod med de redan vunna marknadsandelarna inom produktionen.

     Kvadraturen till Venus understryker detsamma, dessutom visar den att Sverige i denna ombytlighet har en tendens att sälja sig billigt, att glömma bort det där med att värna om de nyligen uppnådda framgångarna — därför slutar de kvickt att ge någon utdelning och vi måste skynda oss att hitta nya försörjningsformer. Det gör svensk arbetsmarknad mer beroende än den annars skulle vara. Motsatt är det så, att där vi eftersträvar ekonomisk obundenhet blir det svårt att samtidigt få den förnyelse till stånd inom arbetslivet som vi börjat trakta efter. Friheten har ett pris.

     Sextilen som Merkurius har till sig själv i millenniehoroskopet visar ändå med all önskvärd tydlighet att denna otåliga strävan är värd sitt pris. Den nyfikenhet som processen stimulerar och tillfredsställer yttrar sig muntert i såväl umgänge som familjeliv. Omväxling förnöjer, familjer öppnas och berikas av att deras medlemmar sålunda ser till att vidga sina perspektiv och ideligen möta nya bekantskaper. Svensken odlar på detta sätt försiktigtvis förutsättningarna för att bli lättsammare, mera umgängesglad och allt mindre isolationistisk. Det blir ett sätt att så sakteliga äntligen med ett leende på läpparna träda in i världssamfundet, fast det sker mer i det vardagliga privatlivet än i maktens korridorer.


Längtan efter passion

Därmed blir det spännande att slutligen se på ascendentens aspekter, som kan berätta om vilka processer som den svenska nationalkaraktären befinner sig i under det nya millenniet. Utgångspunkten är den tidiga Jungfruns — en sträng och kritisk gestalt, som må vara ihärdig och pålitlig, noga med även de mest perifera detaljer, men inte särskilt underhållande.

     Sextilen till månen visar en samtidig längtan ut ur detta stela skal, en åtrå efter starka känslor, passion, innerliga kontakter med andra människor. Svenskarna vill därför hellre umgås och bli intima med människor som inte alls har samma strikta beteende, utan hellre oroar, förbryllar, överraskar. Sålunda utvecklas den svenska karaktären — långsamt och försiktigt - åt detta håll. Vår fasad blir alltmer blott en fasad, medan vårt inre glider mot det lustfyllda, det irrationella och utpräglat känslomässiga — fastän ständigt hållet i schack.

     Trigonen till Merkurius visar att det i högsta grad handlar om att finna nya umgängeskretsar och nya sätt att förhålla sig till dem, att hitta en omgivning som har så ordnade former - utan att vara fastlåst — att de irrationella känslornas spel ska kunna få ett utrymme, utan att därmed riskera alltför mycket kaos. Den svenska attityden blir då att med ett korrekt, kontrollerat uppförande bygga solida kamrat- och vänkretsar, inom vilka det blir möjligt att uppleva de mänskliga känslornas turbulens utan att kapsejsa. Och det sker med fördel i hemmiljön, som därför knappast längre kan vara förbehållen blott familjen.(----)
© Stefan Stenudd, Arriba 1999
ISBN 978-91-7894-022-6 (Inb.)   256 sidor   illustrerad