arriba.se — böcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd.

Ställ och tolka
ditt horoskop

Astrologins grunder

av Stefan Stenudd


Köp boken här:
Billigast är den hos Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.


Se boken på BokusSe boken på adlibris.
Avsnitt ur boken


Ställ ditt horoskop

När man talar om astrologi brukar man oftast syfta på den typ av horoskop som finns i dags- och veckotidningar. Ingenting kunde vara felaktigare, ty astrologin är en mångtusenårig vetenskap, långt mer komplex och sofistikerad än dessa tidningsspalter antyder.

     De flesta har en bestämd åsikt om astrologi – antingen tror man på den, eller inte alls – men alltför ofta grundar sig ståndpunkten på dessa ytliga kunskaper. Det tecken man sägs vara född i, soltecknet, är bara en av hundratals faktorer som det verkliga horoskopet består utav.

     Ordet horoskop är grekiska och betyder bild av timmen, vilket syftar på att det verkliga horoskopet är en tvådimensionell avbildning av hur stjärnhimlen såg ut, sedd från jorden, vid tidpunkten för någons födelse. Där representerar varje planet, varje stjärntecken och flera andra delar sin bit av helheten. Denna helhet, horoskopet, sägs ge en symbolisk bild av karaktären och personligheten hos den människa som horoskopet upprättats för.

     Genom årtusendena har denna symbolvetenskap växt och utvecklats och den bär med sig många frukter från fjärran, forna kulturer. Det vore något av en skymf mot våra förfäder att förkasta eller ignorera astrologin, bara för det intryck som tidningarnas förenklingar ger. Nej, även skeptikern torde finna värde i att tränga lite djupare in i ämnet, för att förstå de principer och teorier om hur tillvaron fungerar som ligger bakom.

     Avsikten med denna bok är att på ett lättfattligt sätt presentera astrologins grundelement och visa hur man på enklast möjliga vis själv räknar fram, upprättar och tolkar ett horoskop – så att envar som vill, utan att behöva engagera sig i alltför tidsödande studier, själv ska kunna pröva det gamla systemet.


Tecken för tecken

I det följande ger jag en beskrivning av varje teckens specifika egenskaper, och ett slags nyckelord för vart och ett. Nyckelordet är en sammanfattning av tecknets särdrag. Detsamma gäller mottot, som är ett mer allmänt vedertaget astrologiskt begrepp. Mottona är alla en enkel jag-sats, såsom "jag är", "jag äger" och så vidare. Dessutom ges för varje tecken exempel på kommentarer och påståenden, som också kan representera varje teckens karaktär.

     Betydligt fylligare tolkningar för soltecken, det vill säga solens placering i de olika tecknen, ges i kapitlet Solen i zodiaken. Här nedan beskrivs i stället tecknens allmänna karaktärer, oavsett planeter, hus eller aspekter.


Väduren

Väduren

Latin: Aries
Element: eld
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag är"
Härskare: Mars
Exalterad: solen
Nyckelord: aktivitet 
Väduren är verkligen iverns och aktivitetens tecken. Allt som gäller eld gäller särskilt tydligt för Väduren, som kan sägas vara det mest typiska eldtecknet. Med Väduren går allt fort och entusiastiskt, gärna improviserat. Hastigt påkommet och lika hastigt överståndet. Vädurkaraktären är rastlösheten, som ständigt är i gång och ofta förivrar sig. Utmaningar, tävling, stordåd är i Vädursmak. Att kämpa och segra, chansa och våga. Väduren spränger genom alla hinder och vänder sällan på huvudet, för att se vad han lämnat bakom sig. Ett typiskt Väduruttryck är: "Än sen då!"

Mer om Väduren här: VÄDUREN


Oxen

Oxen

Latin: Taurus
Element: jord
Tillstånd: fast
Motto: "jag äger"
Härskare: Venus
Exalterad: månen
Nyckelord: trygghet 
Oxen är så gott som Vädurens raka motsats, den som manar till lugn och trivs bäst i vardagen, fjärran från jäkt och stress. Oxen är materialismens tecken. Den kan gott sägas vara det mest typiska jordtecknet. Att äga är att lägga stor vikt vid och vårda sina prylar, pengar och allt sådant. Även det som hör naturen till – sådd, skörd och trädgårdsarbete – sägs ligga Oxen nära. Oxen är lugnets och långsamhetens tecken. Den svårväckte och oföränderlige. Tolerans och pålitlighet. Allt som hör Oxen till dröjer länge, och stannar länge kvar. Varaktighet. Oxens reaktion dröjer men blir desto kraftigare när den äntligen kommer. En typisk Oxefras är "Vi har det bra som vi har det".

Mer om Oxen här: OXEN


Tvillingarna

Tvillingarna

Latin: Gemini
Element: luft
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag tänker"
Härskare: Merkurius
Exalterad: Jupiter
Nyckelord: kommunikation 
Här är talets, språkens och all kommunikations tecken. Att umgås. Det finns ytlighet häri, och lättvindighet. Inget är särskilt noga för Tvillingen. Allmänbildning ligger nära till hands men inte tålamodskrävande specialisering. Tvillingen lär sig fort och glömmer i samma hastighet. Intresset är störst för litteratur och allt som är ord. Tvillingarna kan gott sägas vara det mest typiska lufttecknet. Tänkandet, det snabba och flyktiga, som aldrig blir särskilt länge vid en punkt och inte fångas eller frestas av mycket. Flyktighet. Att närma sig andra människor för en trevlig pratstunds skull. Ett Tvillinguttryck är "Vad tycker du?"

Mer om Tvillingarna här: TVILLINGARNA


Kräftan

Kräftan

Latin: Cancer
Element: vatten
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag känner"
Härskare: månen
Exalterad: Venus
Nyckelord: känsloliv
Kräftan är det traditionellt sett moderliga tecknet. Den som bryr sig om och fäster sig vid, som ömmar för och tar det försiktigt. Det är känslolivets tecken, de mjuka känslorna. Att vårda och bekymra sig om, att ta hänsyn till och känna efter. Kräftan lever i det näraliggande och är knuten till det med många känsloband. Hem och familj och de allra närmaste. Godmodighet och välvilja.

     Man bör minnas att Kräftan är ett kardinalt tecken, varför de mjuka känslorna har en tendens att dominera omgivningen. För Kräftan styrs tillvaron av känslor och därför bör känslorna styra världen. Den som beskyddar väntar inte på att efterfrågas, utan tränger sig på och lägger beslag på de beskyddade. Kräftan säger till exempel gärna: "Hur mår du?" eller "Jo, men jag bryr mig ju om!"

Mer om Kräftan här: KRÄFTAN


Lejonet

Lejonet

Latin: Leo
Element: eld
Tillstånd: fast
Motto: "jag vill"
Härskare: solen
Exalterad: Pluto
Nyckelord: vilja
Lejonet är det starka jagets tecken, eller rent av självupptagenhetens. Den dominanta individen, som alltid först ser till sina egna behov och önskemål. Han utstrålar stolthet, storhet och personlig makt. Lejonet är zodiakens kungliga tecken, den som vill härska och dominera sin omgivning. Han har ett väldigt självförtroende och en stark beslutsamhet, som ger honom skicklighet i att befalla och organisera. Ledartypen.

     I Lejonets världsbild är han själv centrum och detta ger honom förmåga att skärskåda sin omgivning, men svårigheter att se sin egen roll klart. Viljan är den kraft som driver honom – vad han vill åt sig själv och för sin egen skull. Men där han har makt är han nöjd, generös och storsint. Lejonet säger gärna: "Det blir som jag har sagt". Han påpekar ofta vad han tycker, vad han tycker om eller illa om, och för honom är alltid det argument nog.

Mer om Lejonet här: LEJONET


Jungfrun

Jungfrun

Latin: Virgo
Element: jord
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag granskar"
Härskare: Merkurius
Exalterad: Venus
Nyckelord: kritik
Jungfrun är det trägna och flitiga arbetets tecken. Att aldrig hoppa på något obetänkt, att i stället alltid noggrant granska och kritisera och tänka igenom är kännetecknande för Jungfrun. Inte ett enda förhastat drag. Trots all noggrannhet och omsorg med detaljer är han den som ofta ångrar sig efteråt och tänker på alla "i stället". Det finns inget slarv hos Jungfrun, inget som är för smått för att hoppas över. Allt går med samma eftertänksamhet. Det kritiska sinnelaget gör att mycket som inte riktigt duger aldrig blir av, men när det kommer till handling är Jungfrun närmast outtröttlig. Jungfruattityden präglas av mycken tveksamhet. Han säger ofta "Tänk dig för!"

Mer om Jungfrun här: JUNGFRUN


Vågen

Vågen

Latin: Libra
Element: luft
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag väger"
Härskare: Venus
Exalterad: Merkurius
Nyckelord: balans
Det här är moralens tecken. Vad man borde göra och inte borde ligger långt fram och ges den allra största betydelse. Vågens ideal är balans, rättvisa och harmoni. Parbildning och äktenskap är tecknets speciella uttryck. Att vara överens. Diplomati och juridik hör hit, liksom medlarens roll. Vågen ogillar oklarheter, sådant som är rörigt eller brister i organisation. Det ska vara ordning. Visst kan Vågen ha svårt att välja mellan olika alternativ, men när väl beslutet är fattat kan ingenting rubba det. När det gäller har Vågen verkligen kraft och övertygelse att slåss, speciellt för principsaker. Ett typiskt Våguttryck är "Är vi överens om det här nu då?"

Mer om Vågen här: VÅGEN


Skorpionen

Skorpionen

Latin: Scorpio
Element: vatten
Tillstånd: fast
Motto: "jag önskar"
Härskare: Pluto
Exalterad: Neptunus
Nyckelord: passion
Skorpionen är de häftiga känslornas tecken. Allt som är drastiskt och plötsligt och rent av fruktansvärt är Skorpionens karakteristika. Såväl födelse som i synnerhet död hör hit. De allra innersta behoven och hemligaste drömmarna, sexualitet och våldsamheter. Skorpionen kan på ytan vara märkvärdigt oberörd, men innanför vävs farliga drömmar och fantasier. Han dras till det absurda och giftiga, älskar med glöd och hatar med samma glöd. Skorpionen trivs bäst i extremlägen. Eftersom det ändå är ett fast tecken, visar sig Skorpionens passion inte så mycket i honom själv, utan i omgivningen. Skorpionen har en förmåga att få omvärlden att leva ut de starkaste känslor, men själv bevara ett synbart lugn. Han säger gärna "Om du bara visste!" eller "Å, vad jag skulle vilja..."

Mer om Skorpionen här: SKORPIONEN


Skytten

Skytten

Latin: Sagittarius
Element: eld
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag ser"
Härskare: Jupiter
Exalterad: Uranus
Nyckelord: frihet
Här är de utsträckta perspektivens tecken – långt mer i fjärran än på den plats där Skytten befinner sig. De stora, fria, atmosfäriska perspektiven passar bäst, att titta ut bland stjärnorna och flyga högt över marken, fjärran från krav och rutin. Ut i det okända. Men det är inte så mycket för nyfikenhets skull, även om Skytten älskar omväxling och att resa vida omkring, utan det är för den andliga friheten. Aldrig sitta fast, aldrig vara tvungen. Skytten behöver förnyelse för jämnan och ständigt vara i rörelse bort, bort, bort. Han slår aldrig rot. Skytten säger ofta "En annan gång, kanske". Det finns dock ofta hos honom ett tydligt spår av eldens element. Han kan kämpa, och då visar han den allra otåligaste iver. Skytten har anlag för fanatism, så länge visionerna är tillräckligt omvälvande och långsträckta.

Mer om Skytten här: SKYTTEN


Stenbocken

Stenbocken

Latin: Capricornus
Element: jord
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag använder"
Härskare: Saturnus
Exalterad: Mars
Nyckelord: ambition
Stenbocken är den som gör bruk av vad helst som omger honom. Han tänker alltid först och främst på vad saker är bra till och vad de gör för nytta. Och hur han själv bäst kan förvalta vad helst han får tag i. Stenbocken vill bygga, högt och ståtligt. Att åstadkomma, lyckas med svåra uppgifter och utmana sin förmåga. Han dirigerar och domderar och strävar utan ro. Det ska vara sten på sten och verk på verk. Det ska synas att han har levat, minsann. Han är skicklig och oerhört bestämd. Liksom tåget är han sådan, att har han väl satt fart åt ett håll så finns få ting som kan stoppa eller ändra hans bana. Beslutsamhet. "Det är väl ingen konst!" kan han säga, eller "Så här gör vi".

Mer om Stenbocken här: STENBOCKEN


Vattumannen

Vattumannen

Latin: Aquarius
Element: luft
Tillstånd: fast
Motto: "jag vet"
Härskare: Uranus
Exalterad: Saturnus
Nyckelord: allvar
Vattumannen har svårt att ta lätt på något. För honom är tillvarons alla små skeden bitar av den stora helheten. I motsats till Tvillingarna kan han aldrig nöja sig med bara ett flyktigt hum om hur saker och ting fungerar. Det han studerar, undersöker han alltid på djupet, och ända tills han känner att han förstår själva grunden. Vattumannen är kunskapens tecken, den som kopplar ihop sammanhangen och gräver sig ner till principerna. Seriös, korrekt och uppriktig. Han har vetskap och insikter. Att förstå och att analysera. Ingenting är oviktigt för honom, och ingenting får nonchaleras. Filosofi hör hit, logik och teori. Vattumannens strävan efter förståelse leder till stort allvar men också originalitet. Vad som passar alla andra har ingen relevans för Vattumannen, som alltid väljer att göra helt på sitt eget sätt. Ett Vattumannauttryck är "Så här ligger det till".

Mer om Vattumannen här: VATTUMANNEN


Fiskarna

Fiskarna

Latin: Pisces
Element: vatten
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag tror"
Härskare: Neptunus
Exalterad: Merkurius
Nyckelord: sökande
Fiskarna är förvirringens och otillfredsställelsens tecken. Den som söker svar och aldrig får dem. Den som är utan rast eller ro, ständigt på drift och ständigt prövande nya vägar. För Fisken hänger allt liksom i luften, och tillvaron är närmast kaotisk. Obesvarade frågor, osäkerhet och hjälplöshet hör tecknet till. Fisken är den som alltid hoppar från punkt till punkt och prövar vad helst som är okänt. Det är svårt för Fisken att slå sig till ro med något, för snart kommer känslan att det inte är riktigt rätt, att något bättre finns bakom hörnet. Fisken är snäll och förlåtande, ger gärna efter för omgivningen. Självutlämnande intill självförintelse och saknar en fast grund att stå på. Den irrande, letande. "Jag vet inte", säger han, och "Jag kan inte".

Mer om Fiskarna här: FISKARNA


Begynnelsen

Det är nog ingen överdrift att säga att astrologens yrke hör till världens äldsta. Alltsedan människorna började observera stjärnhimlen och grunna över dess cykler och rörelser, har man sökt ett samband mellan det celesta och det jordiska. Ingen kunde ju vara blind för solens betydelse eller för månens samband med ebb och flod. Hur hänförande måtte inte till exempel en solförmörkelse ha varit även för den allra mest primitiva neandertalare? Och vem undrade inte över orsaken till och meningen med månens regelbundna växlingar mellan ny och nedan?

     Vi kan gott anta att en astrologi baserad på solen och månen praktiserades långt innan skrivkonsten gav människokulturen chansen att dokumentera sig. Och fornlämningar har visat att till exempel månens faser studerades redan för cirka 20.000 år sedan, eller tidigare.

     Men det är skillnad mellan att blott observera himlafenomenen och att tolka dem som inverkande på människoliv. Det äldsta hittills kända dokumentet över astrologiskt tänkande dyker inte upp förrän omkring 2400 år före Kristus.

Det var den mesopotamiske kungen Sargon den gamle som formulerade en del teser om sambanden mellan företrädesvis solens och månens beteende och människornas liv:

     Om månen är synlig på månadens första dag, så ska landet vara fridfullt och dess hjärta ska fröjda sig. Om månen omges av en mångård (halo), ska kungen härska allenarådande.

     Om solen i nedan ser dubbelt så stor ut som den brukar, och tre av dess strålar är blåaktiga, då har landet förlorat sin kung.

     Med tiden blev dessa teser fler och mer detaljerade, och kom även att omfatta planeterna. De gällde nästan alltid rikets affärer och härskarens hälsa och välgång – på den tiden var medborgarna inte mycket värda, och man tyckte att ingen annan än kungen eller landet som helhet kunde ha något samröre med så upphöjda ting som himlakropparna.

     De som verkligen satte fart på astrologin var babylonierna, redan på 2000-talet före Kristus. De introducerade zodiaken och bevakade omsorgsfullt planeternas rörelser, så långt de kunde se. De planeter som ligger närmast jorden – Merkurius och Venus innanför jordens bana, Mars, Jupiter och Saturnus utanför den – går att se med blotta ögat.

     För babylonierna var månen den allra viktigaste av himlakropparna, och därefter kom Venus, som knöts samman med deras gudinna Ishtar, som rådde över fruktsamhet och gröda. Jupiter lade man också ganska stor vikt vid, medan Merkurius, Mars och Saturnus bildade ett slags underordnad treenighet.

     Babylonierna kartlade ekliptikan, solens skenbara rörelse över himlavalvet, och delade den i zodiakens tolv delar.

(---)


© Stefan Stenudd, Arriba 2021
ISBN 978-91-7894-097-4    380 sidor